Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Grójcu:

  • adres: ul. Brzozowa 108, 05-600 Grójec.

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP w Grójcu:

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu.

W KPP w Grójcu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 17.12.2019
Data modyfikacji : 02.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Wójcik Jednoosobowe Stanowski ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Wójcik
do góry